AVIS-IBIS

Birds of Indian Subcontinent

Metropolitan Development on Drought History of the Tuzla Lake, Istanbul, Turkey

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2005
Authors:Öztürk, H
Journal:Journal of Coastal Research
Date Published:2005
ISBN Number:0749-0208
Keywords:Meleagris, Meleagris gallopavo, Phasianidae
Abstract:Abstract ÖZET Tuzla Gölü ve çevresi son 25 y?l içindeki yo?un yerle?imle ilgili olarak h?zla de?i?mi?tir. ?lk olarak Tuzla Lagün'ünün deniz ba?lant?s? kapat?lm?? ve lagün ortam? tatl? su ortam?na dönü?mü?tür. Bunu, göle bo?alan kirli derelerin kanallanmas? ve yüzeyden 8 m derinlikte in?a edilen tünel yap?m? izlemi?tir. Bu k?y? yap?lar? göl civar?nda yeralt? su seviyesinin 4 y?lda 3m dü?mesine sebep olmu? ve göl Haziran 2001 de kurumu?tur. Bu süreçte k?y? alanlar?nda tuzlu su giri?imi ya?anm??, yeralt? suyundaki tuzlanma tar?m alanlar?ndaki sulamada önemli bir probleme neden olmu?tur. Kuruyan göl çamurlar?nda yap?lan ara?t?rmalar son 25 y?ldaki sedimentasyon h?z?n?n y?lda yakla??k 1 cm oldu?unu göstermi?tir. Göl çamurlar?ndaki karides iskeletlerince zengin düzeyler göle endüstriyel alanlardan veya tar?m aktiviteleri ile ilgili kirleticilerin bo?ald???n? göstermektedir. Gölün kurumas? sonras? denizden göle su giri?ini sa?lamak amac?yla iki adet boru hatt? in?a edilmi?tir. Ne yaz?k ki bu borular deniz dalgalar?n?n ta??d??? malzemeler tarafindan bir y?l içerisinde dolmu? ve göl ile deniz aras?ndaki su al??veri?i imkans?z bir hal alm??t?r. Gölü n kurumas?ndan en olumsuz etkilenen sektör çiftçiler olmu? ve tuzlanan yeralt?suyu nedeniyle çiftçiler geleneksel sulama ve üretim metotlar?n? de?i?tirmi?lerdir.Abstract ÖZET Tuzla Gölü ve çevresi son 25 y?l içindeki yo?un yerle?imle ilgili olarak h?zla de?i?mi?tir. ?lk olarak Tuzla Lagün'ünün deniz ba?lant?s? kapat?lm?? ve lagün ortam? tatl? su ortam?na dönü?mü?tür. Bunu, göle bo?alan kirli derelerin kanallanmas? ve yüzeyden 8 m derinlikte in?a edilen tünel yap?m? izlemi?tir. Bu k?y? yap?lar? göl civar?nda yeralt? su seviyesinin 4 y?lda 3m dü?mesine sebep olmu? ve göl Haziran 2001 de kurumu?tur. Bu süreçte k?y? alanlar?nda tuzlu su giri?imi ya?anm??, yeralt? suyundaki tuzlanma tar?m alanlar?ndaki sulamada önemli bir probleme neden olmu?tur. Kuruyan göl çamurlar?nda yap?lan ara?t?rmalar son 25 y?ldaki sedimentasyon h?z?n?n y?lda yakla??k 1 cm oldu?unu göstermi?tir. Göl çamurlar?ndaki karides iskeletlerince zengin düzeyler göle endüstriyel alanlardan veya tar?m aktiviteleri ile ilgili kirleticilerin bo?ald???n? göstermektedir. Gölün kurumas? sonras? denizden göle su giri?ini sa?lamak amac?yla iki adet boru hatt? in?a edilmi?tir. Ne yaz?k ki bu borular deniz dalgalar?n?n ta??d??? malzemeler tarafindan bir y?l içerisinde dolmu? ve göl ile deniz aras?ndaki su al??veri?i imkans?z bir hal alm??t?r. Gölü n kurumas?ndan en olumsuz etkilenen sektör çiftçiler olmu? ve tuzlanan yeralt?suyu nedeniyle çiftçiler geleneksel sulama ve üretim metotlar?n? de?i?tirmi?lerdir.
URL:http://dx.doi.org/10.2112/03-0074.1
Short Title:Journal of Coastal Research
Taxonomic name: 
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith